Hữu Tng, vợ chồng v anh vợ của Kim Phước (12B4), cng bạn b PCT 72.

Đ Nẵng, 30/7/2019