Những ngy cuối Đng California cng b bạn 72 Pct - Nguyễn Hữu Tng