TỪ   LY

“Trong gặp gỡ đă có mầm ly biệt”

Bao lần tiễn biệt

bâng khuâng,

Từ ly mấy thuở

 tần ngần phôi pha.

Vẫy tay

 biền biệt quan hà,

Người đi theo áng mây ngàn

mưa sa..

Phiêu bồng  năm tháng bôn ba,

Bụi hồng khuất bóng

xế tà trăng sao.

Thôi là giấc mộng hoàng hoa!

 

Phù sinh tri ngộ

phai phôi đá vàng,

Không gian

vọng tiếng chuông ngần..

Hoa thiền hàm tiếu  ngỡ ngàng thiên thu..!

………………………………………

 

Đặng Út