Chung tay xuất bản tập sách nhạc lư của Thầy Hoàng Bích Sơn (trường PCT DN):

1/ Bạn Trần Khoan - Số tiền: 500.000 đồng

2/ Bạn Dương Hoàng Hồ - Số tiền: 500.000 đồng

Xem Quỹ hỗ trợ


Chú thích: Các ḍng chữ viết tay là của Thầy Hoàng Bích Sơn, sau khi Thầy xem bản thảo trên,

do Đại diện Ban vận động soạn thảo - Bùi Văn Tiếng


Đại diện ban vận động  
   1. Đặng văn Quốc - ĐT: 0903.775.993    5. Lê Quang Thọ - ĐT: 0955.676.784
   2. Thái Văn Lành - ĐT: 0903.578.586    6. Trần Khoan - ĐT: 0905.702.763
   3  Bùi Văn Tiếng - ĐT: 0903.512.127    7. Dương Hoàng Hồ - ĐT: 0905.051.992
   4. Phạm T́nh - ĐT: 0983.030104    8. Huỳnh Sĩ Khiêm - ĐT: 0905.136.314
   
Các thông tin và ư kiến đóng góp, xin vui ḷng liên hệ với:
1. Đặng Văn Quốc  
    ĐT: 0903.775.993  
    E-mail: dv_quoc@yahoo.com.vn  
2. Phạm T́nh  
    ĐT: 0983.030104  
    E-mail: phamtinh2000@yahoo.com  
3. Bùi Văn Tiếng  
    ĐT: 0903.512.127  
    E-mail: buitiengdng@gmail.com  
   
Liên lạc tài chính:  
    Đặng Văn Quốc  
    Số TK: 1002 1484 9082 390  
    Ngân hàng: Eximbank Danang