THĂM HỎI BẠN!

                    Gửi bạn Đỗ So nh 12B3.

 Hỏi Bc lu nay lặn ở đu?

Bỗng lm kinh động chốn Văn - Lu!

Bi thơ trường lớp, tnh cn nặng,

Khc ht bạn b, nghĩa vẫn su!

Gi trọn n tnh năm bảy chữ,

Giải by tm sự một đi cu.

Mừng vui c được người tri - kỷ,

Hẹn gặp nhau: thơ ti, rượu bầu!

 Thng 7-2014

Nguyễn Văn Cư.