Hạnh phc ngy 20-11 trường TTM Huế.

Cư thn mến.

Lun chc bạn c được niềm vui, hạnh phc trong giảng dạy..

TV Ct.