Bạn b PCT 72  trong ngy mn tang bạn Ng Văn Phước (21/6)