Bạn Nguyễn Hữu Tłng về thăm Đą Nẵng - 29/8/2010

.