Các bạn thân mến

Bạn Lê Hồng Nhật (12B3) đang sống ở Vỉnh Long.

Bạn Nhật về ĐN và một số bạn bè 72 PCT tại nhà Phạm T́nh