HỒI M

(Thn gửi bạn Cư)

Đọc l thơ thăm hỏi mấy cu

Đ nghe trong dạ thấy lo u

Quan to, tướng lớn cn xuống ngựa

V v, văn văn phải ci cho

Thch chạm thần cng - Đy chả dm !

Văn lu phạm đến - Tội rơi đầu

Phen ny chắc lặn su su lắm

Để lc trồi ln nghe su cu

Đỗ So nh 8/2014