Ai biểu yêu pct72 chi mà khổ

Ngày đêm ngậm bút hái trăng mơ

 

Lớp cuối năm xưa vào dĩ văng

Lẽ bốn hai năm kỷ niệm mờ

Bạn nay trắng đục hoa màu cũ

Râu tóc căn da kính lộn tṛng

 

Này ơi! Trông đến ngày hội ngộ

Cái đấm tay ai đỡ thẹn thùng

                               TQT- 19/6/14


Bài dự thi số 3