Dự  đm gĩ Bạn Hải, 

Và thăm nhà mới của Chị Sương ( Nhà ḱ bn).