Bạn b gặp nhau sau những ngy gin cch x hội

nhn dịp bạn Nguyễn Hữu Tng về thăm Đ Nẵng, 22/10/2021