* * * * * CHÀO XUÂN * * * * *

Xuân đang đến, nghe ḷng vui phơi phới,

Đông đă qua và tiết lạnh không c̣n.

Xuân vẫn đến bởi t́nh yêu đưa lối.

Ngoài sáu mươi, ḷng vẫn thấy đang Xuân.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PHC - - -

* Thơ Đường luật :

* * * * * ĐÓN XUÂN * * * * *

Xuân đến nhà nhà rộn ră vui,

Nhạc xuân văng vẳng khắp nơi nơi.

Đón xuân ḷng thấy tươi phơi phới,

Lo tết thân nghe mơi ră rời !

Hoa quả gia tiên hương khói thắp,

Chả nem khách bạn rượu bia mời.

Chúc xuân đâu chỉ ba ngày tết,

Cầu chúc an khang cả một đời.

- - - - - - - - - - - - - - - - PHC - - -