ĐA HOA V THƯỜNG

 Ai đợi ai chờ  lạnh thin thu

Lun hồi mấy độ  khi sương m

 

Ph du trong ci mnh mng ấy..

 

Một đa v thường  nở hoang vu..!

                                                Đặng t