Bạn V Ngọc Sơn về thăm Đ Nẵng, cng anh em

Ch : Người chụp ảnh l L Quang Thọ. xem như c L Quang Thọ trong ảnh

.