CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn ĐẶNG VĂN CẢNH. Tổ chức vo ngy 2 thng 1 năm 2017

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu TRỊNH QUỐC BẢO v ĐẶNG THỊ THỤC ĐOAN mi mi hạnh phc.

BAN ĐẠI DIỆN PCT 72