CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn Đặng t Ho. Tổ chức vo ngy 16 thng 1 năm 2021

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Đặng L Quang v Trương Thụy Khu thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện PCT 72