CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn Huỳnh Tiễn. Tổ chức vo ngy 09 thng 01 năm 2015

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Huỳnh Ngọc Thạch v Phạm Ngọc Diễm thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện