CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn TRẦN VĂN CT. Tổ chức vo ngy 14 thng 7 năm 2019

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu TRẦN THỊ MINH TRANG v L TR mi mi hạnh phc.

BAN ĐẠI DIỆN PCT 72