CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn L Hữu Ẩm. Tổ chức vo ngy 24 thng 4 năm 2022

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu L Quốc Cương v Dương Ngọc Linh mi mi hạnh phc.

Ban Đại diện PCT 72