CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn L Tnh. Tổ chức vo ngy 23 thng 11 năm 2015

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu L Xun Mai v Nguyễn Hữu Trung thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện PCT 72