CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn Thi Văn Lộc. Tổ chức vo ngy 18 thng 01 năm 2015

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Thi Thị Thu Hiền v L Nhật Ton thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện