Tư - Thạch - Cẩm - Sung - Hoa - Quốc - Dũng - Hồ - Ẩm