Đặng Sáu - Nguyễn Hồng Tư - Trương Thiên Hựu (3,4,5)