Bạn Tùng về thăm Đà Nẵng cùng anh em, ngày 10/5/2013