Nguyễn Nhựt 12B2 Người từ Dallas ( nơi tổng thống Kennedy bị ám sát 1963)

phãi đọc 211 bài thơ trong 4 giờ và tham gia binh chọn đúng hẹn - Huỳnh Mao