Anh Huỳnh văn Khánh đọc danh sách nhận học bổng Phan Châu Trinh