Ban Liên Lạc cựu HSPCT tại TP HCM : từ trái sang phãi:

Anh Huỳnh Huề NK1969 Thiếu tướng Công An, Huỳnh Mao, Thanh Xuân NK1978, Huỳnh Văn Khánh NK 1965