Ngày giỗ 2 năm bạn Phi Ninh, đại diện anh em PCT72 đến thắp hương: Quốc, Hồ, Thạch, Tánh, Minh, Lộc SGN, Thành, Sung, Cát

Ngày mai 5-4, gia đình đưa bạn Ninh về an nghỉ tại quê nhà Túy Loan