Bạn b gặp nhau
Hồ Trọng Qu (12b4)
Nguyễn Văn Bch (12b3)