Cc bạn Phan Chu Trinh 72 gặp măt đầu năm nhn lc Nguyễn Hữu Tng v Đặng Su về ĐN.