Hi Bạn Ct.
Hm mnh về Đ Nẵng cc bạn bn ny nghe tin bạn Phước đang nhập viện nn c gởi t tiền đến cho bạn Phước.
Đo Hữu Gia          50 đ
Nguyễn Văn Bch   50 đ
Trần văn Long        50 đ
Đặng Su              100 đ.
Sau đ cc bạn trong nhm 12B3 Hải Ngoại c gởi thm cho bạn Ng văn Tam      100 đ
L Thế Sung  100 đ
Ti v Trần Khoan  chuyển đến tận tay cho bạn Tam & Sung.
 Lun thể ti nhờ  bạn post ln diễn đn một t hnh chụp tại ĐN.

 Chris

Rất vui v trn trọng những tnh cảm xẻ chia của cc bạn PCT72. Vẫn mi bn nhau.

Trần Văn Ct