Nhớ những ngy ở Trần Quang Diệu, con knh

(Trần Ph Hưng - Trần Văn Ct - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Trường Dũng cng Quốc Việt)