CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn PHAN ĐNH TN. Tổ chức vo ngy 10 thng 7 năm 2020

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu PHAN THỊ VIỆT H v NGUYỄN ĐNH KHIM mi mi hạnh phc.

BAN ĐẠI DIỆN PCT 72