THĂM BẠN NGUYỄN VĂN ĐƯỢC (12A2)

Được tin bạn Được bị tai biến. Anh em PCT72 đến thăm v chuyển đến Được qu tặng từ bạn phương xa Nguyễn Đại Hng. Cm ơn bạn Hng nhiều.